a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

שעות פעילות

072-338-4272

ייעוץ ראשוני ללא עלות

Search
Menu
 
lawclick עורכי דין > עורך דין משפחה  > עריכת צוואה וצו קיום צוואה

עריכת צוואה וצו קיום צוואה

לאחר פטירתו של אדם בודקים אם הוא השאיר צוואה אחריו, באם הוא השאיר צוואה אחריו מחלקים את נכסיו ומיטלטליו לפי רצונו, באם הוא לא השאיר צוואה אחריו מחלקים את רכושו לפי דין. בכדי להעביר את עיזבונו על שמם של יורשיו ללא צוואה הם צריכים לקבל צו ירושה, כאשר המוריש השאיר אחריו צוואה מסודרת על היורשים לקבל צו קיום צוואה.

המטרה העיקרית בעריכת צוואה היא שרצון המצווה ימומש לאחר פטירתו. בעריכת צוואה על המצווה לעמוד בדרישות ובחוקים בכדי שהצוואה תהייה כשרה ולא תיפסל, מקרים רבים של ניסוח שאינו מקצועי הובילו לדיונים רבים בבתי משפט בכדי להבין את רצונו של המצווה.
עריכת ניסוח צוואה בעזרת עורך דין צוואה המתמחה והבקיא בכל דיני המשפחה תחסוך ליורשים אי הבנות ודיונים בבתי משפט.

מבוגרת

עריכת צוואה והגבלותיה

כל צוואה אפשר וניתן לשנות בכל עת וללא הגבלה במספר השינויים, כך המוריש יוכל לשנות את הצוואה בהתאם לרצונו, לפי קשריו עם היורשים וכדומה… המצווה יוכל להגביל ולהתנות בצוואתו את היורשים, איסור על מכירת הרכוש, או קבלת הרכוש בתנאי שהיורש יעמוד בתנאים שהציב בצוואה ועוד… אך כאשר המוריש מגביל או מתנה את היורשים באופן שאינו תואם לחוק הצוואה תיפסל על פי דין.

הצוואה הנפוצה ביותר היא הצוואה הנערכת בפני שני עדים, ניסוח טוב של עורך דין צוואה המתמחה בדיני משפחה תתרום רבות להעברת הצוואה כרצונו של המוריש.
צוואה אשר אינה ערוכה כנדרש בחוק מסבכת את היורשים בסכסוכים ודיונים בבתי הדין, הדבר כרוך בהוצאות רבות ובזבוז זמן יקר.

עריכת צוואה אצל עורך דין מומחה בתחום

אדם המעוניין לערוך צוואה, יפנה לעורך דין צוואה בכדי שימסור לו את הפרטים הדרושים להכנת צוואתו כמו: אופן חלוקת עיזבונו והתנאים לחלוקה.
עורך הדין יערוך את הצוואה על פי דרישת האדם המצווה, לאחר עיון בצוואה, המצווה יאשר ויחתום עליה בנוכחות שני עדים. לאחר שהוא חתם יחתמו בנוסף שני העדים על הצוואה והיא תימסר לידי המצווה.

צוואה תיכתב בצורה כזאת:

בכותרת למעלה תיכתב המילה צוואה. בתחילת הצוואה ירשמו פרטי הזיהוי של המצווה: שם ושם משפחתו, מס’ ת”ז וכתובתו. בגוף הצוואה תיכתב הצהרה כי המצווה מצהיר שהוא בדעה צלולה, שפוי ומיושב בדעתו ומבין את משמעות הצוואה ואת תוכנה. המצווה מצהיר כי הצוואה נעשית מרצונו החופשי, ללא אונס, הכרח, לחץ וכד’.

בצוואה יציין המצווה כי הוא שומר לעצמו את הזכות לחזור מצוואתו או לשנות אותה ע”י כתיבת צוואה אחרת. בהמשך המצווה יקבע את אשר יעשה בכספו לפני חלוקת העיזבון, תשלומים עבור המצבה, ההלוויה וכיסוי חובות שלא נסגרו. לאחר מכן המצווה יחלק את רכושו, אם מדובר בנכסי מקרקעין יצוינו הכתובת של הנכסים ואמצעי זיהוי נוספים כגון: מספר גוש, חלקה ותת חלקה.

בצוואה רצוי לפרט את הרכוש עד כמה שניתן בכדי שלא יהיו אי הבנות ובירורים עתידיים. ואת השמות ומפרי תעודת הזהות של היורשים. כאשר מדובר בעיזבון המצריך ניהול מידית לאר פטירתו של המצווה, על המצווה לקבוע מי יהיה מנהל העיזבון עד חלוקת העיזבון. בסוף יצהירו העדים על הצוואה ויאשרו כי המצווה חתם בפניהם לאחר שהוא הצהיר כי זו צוואתו,

מבוגר יושב על ספסל

צוואה הנערכת בידי עורך דין:

למעשה כל אדם רשאי לערוך צוואה בכתב יד או לחתום עליה בנוכחות שני עדים. אך מאחר ומדובר במסמך צוואה אשר צפוי להיקרא ולהיבחן רק לאחר פטירתו של המצווה, הרי שישנן אופציות רבות לטעויות במסמך הצוואה או באופן עריכת הצוואה, במצב זה המצווה לא יוכל להסביר את כוונתו בצוואה.

עורך דין צוואה עורך צוואות מידי יום הוא יודע ומכיר היטב את הגורמים אשר יכולים להביא לביטול הצוואה וכיצד למנוע את ביטולה ע”י ניסוח צוואה תקינה.

עריכת צוואה במשרד עורך דין צוואה תעשה תוך שמירה על דיני החוקים לטובת צמצום טענות עתידיות כמו: אי חוקיות הצוואה, מעורבות אישית בכתיבת הצוואה או השפעה בלתי הוגנת. עריכת צוואה ע”י עורך דין צוואה תחסוך ליורשים עיקובים בקבלת הנכסים, רכוש ומטלטלין.
בהצלחה.

מאמרים קשורים בנושא

No Comments

Leave a Comment