a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

שעות פעילות

072-338-4272

ייעוץ ראשוני ללא עלות

Search
Menu
 
lawclick עורכי דין > עורך דין דיני עבודה  > הלנת שכר, עשה ואל תעשה.

הלנת שכר, עשה ואל תעשה.

פורטל עורכי הדין lawclick עוסקת בין היתר בדיני עבודה והלנת שכר הכוללים חישוב גובה הפיצויים המגיע לכם, דרישת ומימוש הפיצויים עד לשקל האחרון.

מהי הלנת שכר?

מהי למעשה הלנת שכר? ואיך ניתן לחשב את הפיצוי שלה? ומתי תתיישן הפיצוי לתביעה כתוצאה מהלנת השכר?
ישנם הרבה עובדים שלא מודעים לכל הפרטים השונים של דיני העבודה, בשל כך הם לא מכירים את רוב הזכויות שמגיעות להן על פי חוק.

הלנת שכר מוגדרת בחוק כשכר עבודה שלא שולם עד ליום הקובע. “היום הקובע” לפי החוק זהו היום התשיעי שלאחר מועד תשלום שכר העבודה או לחילופין הקצבה. זאת אומרת איחור של תשעה ימים בתשלום שכר העבודה ייחשב הלנת שכר.

הפיצויים המגיעים לכם עקב הלנת שכר

קודם כל יש לציין כי הלנת השכר מהווה עבירה אזרחית ולא עבירה פלילית, מעסיק שאינו משלם שכר לעובדיו, כמו שדורש החוק, פועל נגד חוק הגנת השכר, אך האכיפה מתבטאת במישור האזרחי, בבית הדין לעבודה. על לפי חוק הגנת השכר, מוטלת חובה על המעסיק לשלם את שכרו של העובד בסוף כל חודש עבודה.

תשלום שיתקבל לאחר מכן יוגדר כהלנת שכר, לעומת זאת צריך לזכור שהחוק קובע סנקציות רק במקרים בהם התרחשה הלנת השכר מעל עשרה ימים, דהיינו עד לאחר היום העשירי לחודש. מפאת סיבה זו הוחלט ברוב מקומות העבודה לשלם משכורות לעובדים בתשיעי לחודש.

כמובן שמתוקף זכויות עובדים נפגעי הלנת השכר רשאים לתבוע בבית הדין לעבודה את שכרם ואף פיצוי כספי שנגרם כתוצאה מהלנת השכר. במצבים בהם תמצאו צודקים תזכו לקבל את כל מלוא שכרכם, כולל פיצוי נוסף של חמישה אחוזים מהשכר ועשרה אחוזים נוספים עבור כל שבוע, מתחילת השמונה לחודש, מאז שהתבצע הלנה כזאת. יתרה מזאת יחויב המעסיק בהפרשי ההצמדה על כל הזמן שעבר בין היום
שבו היה אמור לשלם, לבין יום התשלום ועשרים אחוזים נוספים מהסכום הכולל, בשביל כל חודש שבמהלכו התבצעה הלנת השכר.

איש חושב

מתי תתיישן התביעה לפיצוי הלנת השכר?

הזכות לפיצוי הלנת השכר תתיישן במידה ולא הוגשה תובענה לבית דין אזורי לעבודה במשך שנה, מהיום שבו הייתה הלנה לשכר או תוך שישים ימים מהיום שקיבל העובד את השכר בו קשור הפיצוי.

באפשרותו של בית הדין לעבודה להאריך את התקופה של שישים ימים לתשעים ימים.

יש לזכור כי מצבו הכלכלי של המעביד לא מהווה שיקול דעת בכל הנוגע להפחתת פיצוי הלנת שכר, אך טובת לב של הצדדים עלולה להוות שיקול.

על בית הדין לבחון את טוב לבו של העובד, טוב לבו של המעביד ואת הנסיבות האובייקטיביות שהביאו להלנת השכר של העובד, תוך כדי התייחסות לפעולות שננקטו על ידי המעביד כדי להביא לתשלום שכרו של העובד בזמן.

נוסף על כך ייתן בית הדין את דעתו לסוגיה העומדת בפני פיצוי הלנה לשכר, תוך כדי התחשבות כלפי המעביד והן כלפי העובד לאור כל הנסיבות ואז יביע את החלטתו.

בעת פסיקתו יביא בית הדין את מידת הפגיעה בעובד והנזק שנגרם לו כתוצאה מהלנת שכר.

מאמרים נוספים שיעניינו אותך

No Comments

Leave a Comment